Тэд бүгд зорилгодоо үнэнч баатрууд байсан

3:56 PM