Сайхан гар хүний оюунлаг байдал буюу интеллиженсийг илэрхийлдэг гэнэ

12:03 PM