Сүүтэй уул, Сутай хайрхан, Цаст богдын домог оршвой

10:52 AM